Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


URANIENBORG
(Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt)
Matr. Nr. 1bf m. fl. Ejsingkær, Vildbjerg sognGården Uranienborg opstod ved udstykning fra Ejsingkær i 1903. Dette skete ved Landbrugsministeriets skrivelse af 23. maj 1903, hvorved matr. nr. 1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb. blev dannet. I forbindelse med udstykningen blev nævnt, at dette skete i henhold til lov nr. 39 af 24. maj 1899, hvilken lov også kaldtes Husmandsloven. Formålet med denne lov var at skaffe landarbejdere mulighed for at erhverve eget jord på gunstige vilkår. Brugene var dog i mange tilfælde så små, at ejeren stadig måtte tage arbejde på en større gård.


23. oktober 1903 – 29. maj 1915, Poul Christian Mikkelsen
Da han købte parcellen fra Ejsingkær havde han tidligere afhændet et husmandssted i Merrild, kaldet Vestervig, og flyttede nu til Ejsingkær Mark, hvor han ved samme lejlighed opførte bygningerne til gården Uranienborg.

Poul Christian Mikkelsen blev født 17. december 1854 i Røjkjær, Vind sogn, døbt 18. marts 1845, som søn af husmand i Røjkjær, senere i Timring sogn, Mikkel Severin Frandsen og hustru Maren Christensdatter.
Han blev gift 12. november 1879 i Vildbjerg Kirke med Else Marie Christensen, født 2. juli 1849 i Moeskjær, Vinding sogn, som datter af fæstehusmand i Moeskjær, senere på Hedeager Mark, Vildbjerg sogn, Christen Laurids Pedersen og hustru Johanne Kirstine Christensdatter.

Landarbejder Poul Christian Mikkelsen købte parcellen ved skøde udstedt 23. oktober 1903 og tinglyst 7. november 1903. Handelen omfattede ovennævnte matrikelnummer:
1bf Ejsingkær (ejerlav) med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Købesummen for parcellen er ikke nævnt (se figur 30).

Uranienborg 1903-1912
Figur 30: Uranienborg 23. oktober 1903 – 29. december 1912

Ved folketællingen 1906 kaldtes han statshusmand, og på stedet boede kun ham og hans hustru. Deres børn var jo på dette tidspunkt voksne og flyttet hjemmefra.

Han ville gerne udvide sin ejendom, og derfor købte han i 1912 3 parceller af Jørgen Jørgensen i Stentoft, der netop derfra havde udstykket en række parceller. Ved skøde udstedt 29. december 1912 og tinglyst den 8. februar 1913 købte han følgende matrikler (af Ejsingkær ejerlav):
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
Han måtte betale 1.800 kr. for de tre parceller (se figur 31).

Uranienborg 1912-1931
Figur 31: Uranienborg 29. december 1912 – 3. februar 1931

Allerede 2½ år efter solgte han imidlertid gården til sin søn. Han og hustruen flyttede til Vildbjerg by, hvor de boede hos datteren Maren Kirstine Mikkelsen. Poul Christian Mikkelsen blev ved folketællingen i 1916 benævnt arbejdsmand og jordarbejder. Han døde 7. februar 1930 i Niels Mouritsens Vej 3, Vildbjerg, og blev begravet 14. februar, i en alder af 75 år. Hustruen døde 10. marts 1935 samme sted og blev begravet 17. marts, i en alder af 85 år.


29. maj 1915 – 7. september 1923, Christian Laurids Mikkelsen
Han købte Uranienborg af faderen ved skøde udstedt 29. maj 1915 og tinglyst 5. juni 1915. Købet omfattede de samme matrikelnumre som faderen havde fået samlet (under Ejsingkær ejerlav):
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Sønnen gav 8.700 kr. for gården.

Christian Laurids Mikkelsen blev født 19. november 1881 i Vestervig i Merrild, Vildbjerg sogn, døbt 27. november, opkaldt efter morfaderen.
Han blev gift 24. juni 1915 i Nøvling Kirke med Mariane Pedersen, født 29. april 1879 i Nørre Saustrup, Borbjerg sogn, døbt 4. maj, som datter af tjenestekarl i Nørre Saustrup, senere husmand i Nøvling sogn, Mourits Pedersen og Maren Jensen.

Efter salget af gården flyttede de til Herning, hvor han senere oprettede en cykelhandel. Christian Laurids Mikkelsen døde 24. august 1956 i Skolegade 84 i Herning og blev begravet 28. august.
Hustruen døde 4. august 1965 samme sted. Begge er begravet på Vestre Kirkegård.


7. september 1923 – 1. maj 1924, Jens Peter Bæk Merrild
Han købte Uranienborg ved skøde udstedt 7. september 1923 og tinglyst 5. december 1923. Købet omfattede de samme matrikelnumre som ovenfor nævnt (under Ejsingkær ejerlav):
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Han gav 21.400 kr. for ejendommen, hvoraf 10.200 kr. var for løsøre.

Da han købte Uranienborg, ejede han i forvejen Ny Mosegård beliggende på Ejsingkærvej, på vej til Sørvad. Denne ejendom var købt i perioden 1916/21, idet han tidligere havde haft en gård i Merrild i Vildbjerg sogn.

Han blev født 10. oktober 1878 i Snejbjerg sogn som Jens Peter Bæk Nielsen, men fik 1905 navneforandring til Jens Peter Bæk Merrild. Han var søn af husmand i Snejbjerg, senere gårdmand i Vildbjerg sogn, Anders Nielsen Faurby og hustru Maren Pugdal Nielsen.
Han blev gift 28. november 1916 i Vildbjerg Kirke med sin husholderske Kirsten Marie Amalie Bækgaard Lauridsen, født 16. maj 1890 på Merrild Mark, i Vildbjerg sogn, datter af husmand på Merrild Mark Laust Christian Bækgaard og hustru Else Madsen.

Senere solgte parret Ny Mosegård i Vildbjerg og købte Lundager i Aulum sogn. Senere igen købte de en gård i Merrild i Vildbjerg, hvorfra de i pensionisttilværelsen flyttede til Herning. Gården i Merrild blev vel i begyndelsen af 1940'erne overtaget af svigersønnen Albert Kristian Jensen (se om ham under Østerkær i Merrild).

Jens Peter Bæk Merrild døde den 22. november 1957 i Skolegade 28 i Herning og blev begravet 27. november på Vildbjerg Kirkegård. Efter mandens død kom enken på plejehjemmet i Aulum, hvor hun døde 24. august 1970 og blev begravet 27. august på Vildbjerg Kirkegård.

Han ejede kun Uranienborg i ca. ¾ år, hvorefter han solgte den til næste ejer.


1. maj 1924 – 1. september 1939, Kristian (Brohus) Kristensen.
Med denne ejer fik Uranienborg mere stabile ejerforhold, idet han var ejer af gården i 15 år.

Kristian (Brohus) Kristensen købte ved skøde udstedt den 3. maj 1924 og tinglyst den 10. maj 1924. Købet omfattede de sædvanlige matrikelnumre (under Ejsingkær ejerlav):
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Overtagelsesdagen var aftalt til 1. maj 1924 og han måtte give 15.000 kr. for gården, hvoraf 5.000 kr. var for løsøre.

Kristian (Brohus) Kristensen blev født 23. oktober 1879 i Gravlund på Burgårde Mark, Vildbjerg sogn, døbt 9. november, som søn af husmand i Gravlund Lars Kristensen og hustru Mette Kristensen.
Han blev gift 8. februar 1907 i Lemming Kirke (nord for Silkeborg) med Katrine Buhl, født 17. juli 1883 i Nisset, Lemming sogn, døbt 2. september, som datter af gårdmand i Nisset Rasmus Buhl og hustru Anna Hegelund Kristine Lauritsen.
Kristian Kristensen er døbt med navnet stavet på denne måde, men i senere dokumenter er han ofte betegnet med både for- og efternavn stavet med Ch. Senere erhverver han sig i folkemunde tilnavnet Brohus, uvist af hvilken grund.
Forinden købet af Uranienborg havde han overtaget gården Gravlund fra faderen og drev denne indtil købet af Uranienborg.

I forbindelse med tvangsauktionen 1928 over Ejsingkær og senere salg af denne gård fra Den vest- og sønderjydske Kreditforening til Magnus Østergaard i 1929, har der tilsyneladende været talt om at sælge en parcel til Uranienborg.
Udstykningen af en parcel fra Ejsingkær (matr. nr. 1a) skete ved Landbrugsministeriets skrivelse af 20. maj 1930, hvorved matrikel nr. 1cl. med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb. opstod.

Kristian (Brohus) Kristensen købte parcellen ved købekontrakt af 31. december 1930 fra Magnus Østergaard, Ejsingkær. Et transport- og udlægsskøde var dateret den 3. februar 1931 og tinglyst den 27. februar 1931 fra Fogedretten i Herning på matrikelnummer:
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Der er ikke nævnt nogen købesum (se figur 32).

Uranienborg 1931-1946
Figur 32: Uranienborg 3. februar 1931 – 4. april 1946

Kristian (Brohus) Kristensen og Katrine Buhl var forældre til Dora Buhl Christensen, født 1916 i Uranienborg. Hun blev senere gift med Oskar Meldgaard Pedersen, der købte Uranienborg i 1945 (se nedenfor).

Katrine Buhl døde 9. november 1956 i Skolegade 3, Vildbjerg, og blev begravet 13. november, 73 år gl.
Enkemanden døde 20. september 1964 på De gamles Hjem i Vildbjerg og blev begravet 23. september, 85 år gl.


1. september 1939 – 1. august 1941, Jakob Lundager Mortensen.
Han købte ved skøde udstedt den 28. august 1939 og tinglyst 18. september 1939. Købet omfattede de tidligere omtalte matrikelnumre, herunder den sidst tilkøbte fra Ejsingkær (alle af Ejsingkær ejerlav):
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Overtagelsesdagen var fastsat til 1. september 1939, og han måtte give 29.910 kr. for gården, hvoraf 10.150 kr. var for løsøre.

Jakob Lundager Mortensen blev født 12. november 1892 i gården Lundager, Aulum sogn, døbt 20. november, som søn af husmand i Lundager Mads Peter Mortensen og hustru Ane Malene Lauridsen.
Han blev gift 19. august 1921 i Timring Kirke med Anne Kirstine Christensen, født 30. juli 1895 i Hjortsballe, Timring sogn, døbt 4. august, som datter af husmand i Hjortsballe Christen Langbo Christensen og hustru Mette Hansen. Spørgsmålet er, om Jakob Lundager Mortensen med familie overhovedet har boet på Uranienborg, idet han ved vielsen betegnes som gårdmand i Aulum. Han har på et eller andet tidspunkt overtaget Lundager efter faderen.
Han døde 18. december 1961 i Lundager, Aulum sogn, og hans enke døde 15. februar 1972 på De gamles Hjem i Aulum og blev begravet 18. februar på Aulum Kirkegård, 76 år gl.

Efter kun ca. 2 års ejerskab af gården solgte han den videre.


1. august 1941 – 1. august 1941, handelsmand Charles Pedersen og gårdejer Carl Johan Damgaard.
De to købte gården i fælleskab og modtog et skøde udstedt den 24. juli 1941 og tinglyst 31. juli 1941. Købet omfattede de samme matrikelnumre som før:
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Købesummen var 40.000 kr. for gården, hvoraf 20.000 kr. var for løsøre. Overtagelse 1. august 1941, men de solgte allerede samme dag til næste ejer. Charles Pedersen var en kendt handelsmand i Vildbjerg. Han blev født 20. maj 1901 i gården Fuglsang på Ejsingkær Mark og døbt 2. juni, som søn af gårdmand i Fuglsang Laurids Vingtoft Pedersen og hustru Ane Marie Christensen. Han døde allerede 23. januar 1961 på Centralsygehuset i Herning, og begravet 26. januar på Vildbjerg Kirkegård. Han blev gift 14. oktober 1931 i Vildbjerg kirke med Ottoline Dorthea Pedersen, der blev født 12. juli 1904 i Skibbild, Arnborg sogn, døbt 7. august i filialkirken i Fasterholt (dengang kaldet Skibbild Kirke), som datter af husmand i Skibbild, senere i Tranholm, Vildbjerg sogn, Peder Pedersen og hustru Ane Margrethe Pallesen. Hun døde 26. maj 1989 og begravet på Vildbjerg Kirkegård. I de senere år boede de i Bredgade 14 i Vildbjerg.

Carl Johan Damgaard var far til de kendte Damgaard-brødre, der blev tekstilfabrikanter i Herning. Carl Johan Damgaard flyttede omkring 1915 fra Sønder Felding til Rødding i Vildbjerg sogn, hvor han købte Meldgård og drev denne indtil han og hustruen flyttede til Vildbjerg by. Herefter kaldtes også han handelsmand. Efter hendes død flyttede han til Herning og boede i Kastanieallé 4.

Carl Johan Damgaard blev født 18. december 1871 i Sig Østerhus, Vinding sogn, døbt 26. december som Carl Johan Jensen, søn af husmand i Sig Østerhus, senere gårdejer i Herning, Jens Peter Jensen og hustru Karen Christensen. Han døde 2. januar 1953 i Kastanieallé 4, Herning, begravet 8. januar på Vildbjerg Kirkegård, 82 år gl. Han blev gift 12. april 1897 i Sønder Felding Kirke med Johanne Kathrine Thomsen, født 28. juli 1874 i Drongstrup, Sønder Felding sogn, hjemmedøbt dagen efter og fremstillet i kirken 11. oktober, som datter af gårdejer i Drongstrup Knud Christian Thomsen og hustru Ane Madsen Eg. Johanne Kathrine Thomsen døde 9. februar 1943 i Kirkegade 1, Vildbjerg, begravet 12. februar på Vildbjerg Kirkegård.


1. august 1941 – 4. december 1941, Esther Gregersen Bastrup
Hun købte Uranienborg ved skøde dateret 12. august 1941 og tinglyst 14. august 1941. Købet omfattede igen de samme matrikelnumre (alle under Ejsingkær ejerlav):
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Hun måtte give 38.500 kr. for gården, hvoraf 16.000 kr. var for løsøre. Overtagelsen var aftalt til 1. august 1941.

Esther Gregersen Bastrup blev født 13. maj 1911 i Bavngård, Almind sogn (ved Kolding), hjemmedøbt 15. maj og fremstillet i kirken 4. juni, som datter af gårdejer i Bavngård, senere i Ikast sogn, Johannes Johannessen Bastrup og hustru Katrine Gregersen.
Hun blev gift 25. september 1941 i Vildbjerg Kirke med Jens Kristian Engelbreth, der kort efter fik skøde på gården af sin hustru. Ifølge det skøde hun modtog på gården, skal hun aflønne den bestyrer, der er ansat fra 1. august 1941, hvilket må være hendes senere ægtefælle. Desuden betegnes hun ved vielsen som husbestyrerinde i Uranienborg og han som landmand samme sted.


4. december 1941 – 11. december 1945, Jens Kristian Engelbreth
Han overtog gården fra sin hustru ved skøde dateret 4. december 1941 og tinglyst 9. december 1941. Hans overtagelse var nøjagtig de samme matrikelnumre som hustruen havde købt, ligesom prisen for gården var fastsat til den samme, som hun havde givet for gården.

Jens Kristian Engelbreth blev født 17. juni 1920 i Hesselbjerg, Ikast sogn, døbt 11. juli, som søn af husmand i Hesselbjerg Frederik Vilhelm Engelbreth og hustru Else Marie Jensen.

De havde kun Uranienborg i 4 år og efter salget i 1945 købte parret Ny Mosegård på Ejsingkærvej (på vej til Sørvad) og drev denne i mange år. Efter salget flyttede de til Vildbjerg og boede på Parkallé 48. Esther Gregersen Bastrup døde 17. juli 1995 på Vildbjerg Plejehjem og begravet på Vildbjerg Kirkegård. Enkemanden døde 21. maj 2001 og begravet samme sted.


11. december 1945 – 11. december 1945, Peder Grimstrup
Han købte ved skøde dateret den 7. december 1945 og tinglyst 14. december 1945. Købet omfattede igen de samme matrikelnumre som ved tidligere handler:
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Købesummen var fastsat 47.000 kr., hvoraf 25.000 kr. var for løsøre, og med overtagelse den 11. december 1945.

Han solgte imidlertid ejendommen videre samme dag.

Peder Grimstrup (Pedersen), der var handelsmand i Vildbjerg, blev født 24. september 1871 i Nørre Pugdal, Vildbjerg sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i kirken 10. december, som søn af gårdmand i Nørre Pugdal Jens Riis Pedersen og hustru Severine Maria Jensen.
Han blev gift 18. december 1910 i Randers, Sanct Mortens Kirke, med Karen Andersen, født 22. april 1887 i Tørring Hvilshuse, Øster Tørslev sogn (nordøst for Randers), døbt 12. juni i Mellerup Kirke, som datter af gårdejer i Tørring Hvilshuse Jens Andersen (Hjorth) og hustru Kristiane Nielsen Møller.

Peder Grimstrup døde 29. november 1959 i Jyllandsgade 12, Vildbjerg og blev begravet 2. december på Vildbjerg Kirkegård. Hustruen døde 27. april 1979 samme sted og blev begravet samme sted.


11. december 1945 – 1965, Oskar Meldgaard Pedersen
Efter mange ejerskifter i løbet af de sidste 6 år kom der nu mere rolige forhold for Uranienborg. Den nye ejer var en lokal mand, der ejede gården i 20 år.

Han købte gården ved købekontrakt af 15. december 1945, tinglyst 31. december 1946, og endeligt skøde af 27. juni 1952, tinglyst 27. juni 1952. igen omfattede handlen de samme matrikelnumre som havde eksisteret siden 1930:
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Han måtte give 48.200 kr. for gården, hvoraf 25.000 kr. var for løsøre. Overtagelsesdagen blev aftalt til 11. december 1945, altså samme dag som sælgeren havde overtaget ejendommen.

Oskar Meldgaard Pedersen blev født 17. marts 1911 på Ejsingkær Mark, Vildbjerg sogn, døbt 17. april, som søn af husmand samme sted Frederik Meldgaard Pedersen og hustru Madsine Marie Pedersen.
Han blev gift med Dora Buhl Christensen, født 20. september 1916 i Gravlund, Vildbjerg sogn, døbt 15. oktober, som datter af tidligere ejer af Uranienborg (1924-1939, se ovf.), nu ejer af Gravlund, Kristian (Brohus) Kristensen og hustru Katrine Buhl.

Et halvt år efter overtagelsen foretog han en byttehandel med naboen mod nord Evald Nielsen ("Philip Randrups ejendom"). Samtidig blev der foretaget en sammenlægning af gårdens mange matrikelnumre (undtagen matr. nr. 1cl) til ét nummer. Dette skete i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 4. april 1946:
2e med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2¾ alb.
5f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb.
6f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
samledes til 2e og var herefter:
2e med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1¼ alb.

Byttehandlen var således, at matrikel nr. 2e (Uranienborg) afgav 9.804 m2 til matrikel nr. 2b ("Philip Randrups ejendom"), men fik til gengæld 5.602 m2.

Herefter bestod gården af følgende matrikelnumre (under Ejsingkær ejerlav):
2e med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1¼ alb.
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
der bestod helt frem til 1966 (se figur 33).

Uranienborg 1946-1966
Figur 33: Uranienborg 4. april 1946 – 24. oktober 1966

Efter salget af Uranienborg i 1965 flyttede Oskar og Dora Meldgaard til Vildbjerg by, hvor de købte et hus i Jyllandsgade. Han døde 20. august 1983 og hun døde 26. marts 1995. Begge er begravet på Vildbjerg Kirkegård.


1965 – 1973, Egon Langergaard
Han købte Uranienborg ved skøde tinglyst 24. marts 1965. Købet bestod af de to matrikelnumre som gården nu bestod af (under Ejsingkær ejerlav):
2e med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1¼ alb.
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Året efter, i forbindelse med ændringen fra hartkorn til kvadratmeter, blev de to matrikelnumre slået sammen til ét. Det skete i henhold til Matrikeldirektoratets skrivelse af 24. oktober 1966:
2e med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1¼ alb. 1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb. Sammenlagt til 2e med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
2e med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1¼ alb.
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
samledes til 2e og var herefter:
2e med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 0 fkr. 0¾ alb.
Samtidigt blev det nye areal ansat til 131.308 m2, heraf vej 2.180 m2 (se figur 34).

Uranienborg 1966-1972
Figur 34: Uranienborg 24. oktober 1966 – 11. juni 1972

I forbindelse med salg af jorden til Arne Lauritsen, Stentoft, blev matriklen delt i to. Det skete ved Matrikeldirektoratets skrivelse af 9. maj 1972 (under Ejsingkær ejerlav):
2e med areal 131.308 m2 heraf vej 2.180 m2
udstykket til:
2g med areal 125.924 m2 heraf vej 2.180 m2
Rest til 2e med areal 5.384 m2 heraf vej nul

Det frastykkede jord blev solgt ved betinget skøde dateret den 19. november 1971 og endeligt skøde dateret den 16. juni 1972, tinglyst 11. august 1972. I det foreløbige skøde blev jorden benævnt:
Parcel nr. 2 af matr. nr. 2e med areal 125.924 m2 heraf vej 2.180 m2
I det endelige skøde havde matriklen fået nr. 2g. Overtagelsesdagen var aftalt til 11. juni 1972.

I 1971 blev der mulighed for at købe jorden fra Uranienborg. Dette skete ved betinget skøde af 19. november 1971. Skødet var betinget af udstykningen af bygningerne fra jorden. Dette skete ved Matrikeldirektoratets skrivelse af 9. maj 1972, hvorved jorden fik eget matrikelnummer (under Ejsingkær ejerlav):
2g med areal 125.924 m2 heraf vej 2.180 m2
Det endelige skøde blev udstedt den 16. juni 1972 og tinglyst 11. august 1972 og 20. oktober 1972. Sælgeren var Egon Langergaard og overtagelsesdagen var 11. juni 1972.
Denne ejendom var i 1912 blevet solgt fra Stentoft og nu købt tilbage igen (se figur 7 og figur 14 under Stentoft).

Herefter bestod matrikel nr. 2e af bygningerne og jorden omkring dem.

Egon Langergaard solgte bygningerne til:
1973 – 2004 Kurt Madsen
Han var dengang lærer ved Vildbjerg Skole.

Han solgte dem videre til
2004 – Lars Kjeldsen