Mette Kathrine BILLESKOV og Kristian LAURITSENs hjemmeside


EJSINGKÆR
(Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt)
Matr. Nr. 1a m. fl. Ejsingkær, Vildbjerg sognGården Ejsingkær var før udstykningen i 1796 den eneste gård i ejerlavet af samme navn. Gården var dog delt mellem to fæstere. Den ene havde sydvestligste del af ejerlavet, omfattede ca. 1/3-del af hele ejerlavet. Resten 2/3-dele var tillagt den anden fæster.

Fra 1796 og årene frem blev gården udstykket flere gange og jorden solgt fra. Udstykningerne fortsætter faktisk indtil 1939. Udstykningerne dannede grundlag for alle andre gårde, der opstod i ejerlavet i årene efter 1796.

Historien om Ejsingkær med ejerrække og hartkorn er medtaget, indtil det sidste stykke jord blev solgt til Uranienborg i 1930. Uranienborgs jorder er i dag en del af Stentofts jorder.


Den ældst fundne ejer af Ejsingkær er:

indtil 18. maj 1640, Birgitte Predbjørnsdatter Gyldenstierne.
Denne dag overdrog hun Ejsingkær samt et bolssted kaldet Bredal, begge i Vildbjerg sogn, til Kronen (Kongen).

Birgitte Gyldenstierne blev født 6. august 1595 på herregården Skovsbo, Rynkeby sogn, døbt 17. august, som datter af Predbjørn Gyldenstierne til bl.a. (Nørre) Vosborg, Ulfborg sogn, og Mette Hardenberg til Skovsbo. Hun døde 1675 og blev begravet i Rynkeby Kirke.
Hun blev gift 23. juni 1619 i Køge Kirke med Axel Urne til Bækkeskov, Everdrup sogn (på Sydsjælland), og Ryegård, Rye sogn (ved Roskilde), der blev født 25. august 1591 på Årsmarke (= Knuthenborg), Hunseby sogn og døde 25. december 1626 i København, begravet 30. december. Han var søn af Knud Urne til Årsmarke og Margrethe Eilersdatter Grubbe.
Axel Urne var landsdommer på Sjælland og lensmand på Ringsted Kloster.


18. maj 1640 – før 1664, Kronen.
Hvorfor Kronen, d. v. s. kongen, har erhvervet Ejsingkær, vides ikke. Det kan virke lidt besynderligt, at kongen kun erhvervede en enkelt fæstegård i Vestjylland.


Før 1664 – 26. maj 1676, Povl Beenfeldt.
Hvornår han har købt Ejsingkær vides ikke, men ved udarbejdelsen af matriklen 1664 er han nævnt som ejer.

Povl Beenfeldt var militærmand og blev 1651 oberstløjtnant i Jyske Fodregiment og senere oberst ved Landeværnet i Ribe Stift. Under Svenskekrigene 1658-60 blev han 1659 kommandant på Kronborg Slot, men overgav slottet til svenskerne uden særlig modstand. 10. september 1659 blev han for dette dømt til døden, men senere benådet.

Han blev født ca. 1610, angiveligt som søn af en østrigsk general Sigismund Beenfeldt og hustru Ulrica von Wangenheim (dette er der imidlertid senere sat spørgsmålstegn ved). Povl Beenfeldt døde 26. maj 1676 i Kolding. Han var gift med Margrethe Fischer, født ca. 1620, død 1681, begravet 27. oktober i Kolding. Hendes forældre kendes ikke.

Ved sin dødsdom 1659 har han formodentlig fået konfiskeret sine ejendomme, herunder Ejsingkær, af Kronen, men (også formodentlig) fået dem tilbage igen ved benådningen.


26. maj 1676 – 1681, Margrethe Fischer.
Hun var enke efter Povl Beenfeldt og har formodentlig overtaget Ejsingkær ved hans død 1676. Hun døde selv 1681, hvorefter svigersønnen overtog gården.


1681 – 28. april 1685, Mathias Lauridsen Lihme.
Den 6. november 1683 udstedte han et pantebrev til kongelig madholder i Fredericia Peder Schou, hvor han pantsætter Ejsingkjær, der benævnes med 15 tdr. hartkorn. Fæstere var Jens Madsen og Svend (Svenning) Nielsen. Pantebrevet blev tinglyst 1. oktober 1684 på Viborg Landsting.

Mathias Lauridsen Lihme blev født 1644 i Helsingør, døbt 8. marts i Sankt Olai Kirke, som søn af toldskriver i Helsingør Laurids Madsen Lihme og hustru Kirstine Clausdatter Wildschytz. Han døde 1698 i Fredericia, begravet 23. marts fra Trinitatis Kirke.
Han blev gift 15. august 1676 i Kolding Kirke med Margrethe Povlsdatter Beenfeldt, der blev født 1654, som datter af ovennævnte oberst Povl Beenfeldt og Margrethe Fischer. Hun døde 1698 i Fredericia og blev begravet 23. marts fra Trinitatis Kirke (samme dag som ægtefællen).

Mathias Lihme blev 1670 toldskriver i Helsingør, fra 1671 amtsskriver i Koldinghus Amt, men fik 1677 sin afsked på grund af manglende regnskabsaflæggelse. 1678 ammunitions- og proviantforvalter i Fredericia.


28. april 1685 – 9. august 1706, Christen Christensen de Linde.
Han købte Ejsingkær ved skøde af 28. april 1685, tinglyst 20. maj 1685 på Viborg Landsting. Gården blev benævnt med 15 tdr. hartkorn og fæsterne var stadig Jens Madsen og Svenning Nielsen. Grunden til hans køb af Ejsingkær var vel, at han ville skaffe Møltrup et større antal fæstegårde.

Christen Christensen de Linde til Stenumgård blev født 26. december 1626 i Holstebro, som søn af købmand i Holstebro Christen Jepsen Linde og Cecilie Berendsdatter. Han døde 9. august 1706 på Pallisbjerg, Staby sogn, og begravet 31. august i Holstebro Kirke.
Han blev gift omk. 1660 med Dorthea Nielsdatter Solgaard, født 4. marts 1639 i Holstebro, Datter af borgmester i Holstebro Niels Sørensen Solgaard og hustru Johanne NN. Hun døde 12. august 1685 i København, og blev begravet 2. oktober i Holstebro Kirke.

Med Christen de Lindes køb af Ejsingkær trådte en senere velkendt vestjysk slægt ind på scenen. Han var købmand i Holstebro og erhvervede sig en meget stor formue, bl. a. skaffede han forsyninger til den danske hær samt lånte penge ud til kongen. For denne formue erhvervede han en række godser i Vestjylland, herunder Møltrup 1685. Han blev adlet 17. oktober 1704.

Ved den nye matrikel 1688 blev hartkornet ændret på alt jord i Danmark og for Ejsingkærs vedkommende blev ændringen således:
Den gamle matrikel 15 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb. (1664)
Den ny matrikel 10 tdr. 4 skp. 1 fkr. 0 alb. (1688)
Som ejer af gården blev nævnt Matthias Lihme udi Fridericia, men det skyldes, at den ny matrikel var blevet udarbejdet nogle år i forvejen. Som fæster blev nævnt Jens Madsen, altså kun én af de tidligere fæstere.


9. august 1706 – død 12. august 1746, Niels de Linde.
Ved faderens død i 1706 overtog han to af dennes herregårde, nemlig Kærgårdsholm i Håsum sogn og Møltrup i Timring sogn (herunder Ejsingkær). Desuden erhvervede han ca. 1708 Tanderup i Snejbjerg sogn og gennem sin vielse Tirsbæk Slot i Engum sogn.

Niels de Linde blev født 1678 som søn af ovennævnte Christen Christensen de Linde og Dorthea Nielsdatter Solgaard. Han døde 12. august 1746 på Tirsbæk, Engum sogn, begravet 26. august i Engum Kirke.
Han blev gift 28. august 1711 på Tirsbæk Slot med Karen Rosenkrantz, født 1694 på Tirsbæk, døbt 19. januar i Engum Kirke, som datter af ejer af Landting og Tirsbæk Anders Rosenkrantz og Sophie Steensdatter Bille. Hun døde 6. maj 1736 samme sted, begravet 18. maj i Engum Kirke.


12. august 1746 – 20. december 1746, Christen de Linde.
Han overtog alle faderens herregårde, Kærgårdsholm, Tirsbæk, Møltrup, Tanderup og Landting. Møltrup solgte han dog allerede efter nogle måneders forløb til en fætter.

Christen de Linde blev født 1720 på Kærgårdsholm, Håsum sogn, hjemmedøbt og fremstillet 16. november i kirken, som søn af ovennævnte Niels de Linde og Karen Rosenkrantz. Han døde 19. april 1756 på Tirsbæk, Engum sogn, og blev indsat i kirken 10. maj.
Han blev gift 5. januar 1752 i Vor Frue Kirke, København, med Maren Jørgensdatter Loss, født 1721 i Horsens, døbt 14. april, som datter af skomager i Horsens Jørgen Loss og Margrethe Christensdatter Weiner. Hun døde 11. november 1778 på herregården Williamsborg, Daugård sogn. Hun blev indsat 14. december i Engum Kirke.

Om hans ægteskab med den ikke-adelige Maren Loss er der skrevet en hel del artikler i forskellige tidsskrifter. Der blev fra familiens side lagt alle mulige hindringer i vejen, men det lykkedes dem dog til sidst at blive gift. Blandt andet nægtede sognepræsten i Engum sogn, Peder Hansen Billeschou, at vie parret før der forelå en kongelig tilladelse. Derfor måtte parret til København for at blive viet.


20. december 1746 – 22. december 1773, Rudolph Henrik de Linde.
Rudolph Henrik de Linde købte Møltrup af sin fætter ved skøde af 20. december 1746, tinglyst 14. juni 1747 på Viborg Landsting. Blandt fæstegårdene blev nævnt Ejsingkær, der var delt i to halvgårde:
Den største med hartkorn 7 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2 alb. Fæsteren var Christen Jensen.
Den mindste med hartkorn 3 tdr. 4 skp. 0 fkr. 1 alb. Fæsteren var Peder Clausen.

Han blev født 28. oktober 1722 på Volstrup, Hjerm sogn, som søn af Christen de Linde til Volstrup, Hjerm sogn, og Handbjerg Hovgård, Handbjerg sogn (bror til ovennævnte Niels de Linde), og hustru Ellen Marie von Obelitz. Han døde 18. juni 1788 på Rosborggård, Mønsted sogn, og blev begravet 4. juli.
Han blev gift 1º 21. april 1747 i Serup Kirke (nord for Silkeborg) med sin kusine Christiane Dorothea de Leth, født 1704 som datter af Niels de Leth til Nørre Vosborg, Ulfborg sogn, og Maren de Linde (søster til ovennævnte Niels de Linde). Hun døde 1772 på Møltrup, Timring sogn, og blev begravet 27. april i Snejbjerg Kirke.
Han blev gift 2º 22. oktober 1776 i Vium Kirke med Augusta Elisabeth Lund til Rosborggård, Mønsted sogn, født 1748 i Mariager, døbt 26. april, som datter af farver i Mariager Ole Hansen Lund og Bolette Arnoldusdatter Kruuse. Hun døde 19. januar 1803 i Vestergade i Viborg, og blev begravet 7. februar fra Domkirken.

Efter sin første hustrus død i 1772 har han tilsyneladende ønsket at skille sig af med Møltrup, og året efter blev den solgt til en brodersøn. Han bosatte sig sammen hustruen på dennes gård Rosborggård.


22. december 1773 – 31. oktober 1791, Christen de Linde.
Christen de Linde blev født 4. april 1734 på Handbjerg Hovgård, Handbjerg sogn, hjemmedøbt 20. april, Søn af Henrik Juul de Linde til Handbjerg Hovgård (bror til ovennævnte Rudolph Henrik de Linde) og hustru Helene Christine Jermiin. Han døde 12. juni 1812 på Handbjerg Hovgård, Handbjerg sogn, og blev begravet 29. juni.
Gift 1º 2. juli 1773 på herregården Lerkenfeld, Vesterbølle sogn, med Sophia Hedevig von Lüttichau, født 2. februar 1740 i Århus, døbt 10. februar i Domkirken, som datter af generalmajor Wolff von Lüttichau og hustru Lucia Magdalene Ocksen. Hun døde 1779 på Møltrup, Timring sogn, og blev begravet 13. november i Timring Kirke. Senere blev kisten overført til Snejbjerg Kirke.
Gift 2º 22. september 1780 på Volstrup, Hjerm sogn, med sin kusines datter Ytte Dorothea Marie Grib, født 1761 i Rudkøbing, døbt 14. september, som datter af konsistorialråd, sognepræst til Rudkøbing og Skrøbelev på Langeland Adam Frederik Pedersen Grib og Hedvig Cathrine von Zytphen (hvis mor var Øllegård Marie Jermiin, søster til ovennævnte Helene Christine Jermiin). Hun døde 24. juni 1838 på Handbjerg Hovgård, begravet 4. juli.

I hans ejertid gennemførtes Danmarks anden folketælling i 1787. Her forekommer to fæstere af Ejsingkær, hvilket vel svarede til de ovenfor nævnte to halvgårde. Den første familie var:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Beskæftigelse
Jens Andersen 70 Gift Mand Hosekræmmer og Gaardbeboer
Anne Jensdatter 66 Gift Hans Kone
Peder Pedersen 38 Ugift Tjenestekarl
Niels Nielsen 23 Ugift Tjenestekarl
Johanne Nielsdatter 30 Ugift Tjenestepige
Anne Pedersdatter 16 Ugift Tjenestepige
Jens Andersen betegnes som værende i første ægteskab, men hustruen Anne Jensdatter betegnes som værende i tredje ægteskab.

Den anden familie var:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Beskæftigelse
Anders Mathiesen 42 Gift Mand Bonde
Anne Pedersdatter 47 Gift Hans Kone
Apelone Andersdatter 20 Ugift Ægte Børn
Peder Andersen 9 Ugift Ægte Børn
Anders Mathiesen 27 Ugift Tjenestekarl


I årene efter Stavnsbåndets ophævelse i 1788 begyndte mange af landets herregårde at sælge deres fæstegårde til fæsterne, der derved blev selvejere. Christen de Linde frasolgte det meste af fæstegodset i 1791, herunder Ejsingkær. Det skete ligeledes til de to fæstere, der fik skøde på deres respektive dele henholdsvis 5. og 31. oktober 1791.


Parcel nr. 2 (en jordlod af Ejsingkær):
5. oktober 1791 – 18. juni 1802, Anders (Christian) Mathiassen.
Han købte ved skøde udstedt den 5. oktober 1791 og tinglyst 9. juni 1792 sin part af Ejsingkærs jord. Jorden havde hartkornet 3 tdr. 4 skp. 0 fkr. 1 alb. og købesummen var 500 rdl.

Anders Christian Mathiassen (som han er døbt) blev født 1742 i Vildbjerg sogn, døbt 16. september, som søn af Mathias Simonsen, vist i Hedeager, og hustru Karen Moustsdatter (disse gift 25. september 1739 i Vildbjerg Kirke). Han blev gift 30. oktober 1766 i Vildbjerg Kirke med Anne Pedersdatter, født 1740 i Ejsingkær, Vildbjerg sogn, døbt 6. marts, som datter af fæstegårdmand i Ejsingkær Peder Clausen og hustru Appelone Christensdatter (disse viet 23. oktober 1737 i Vildbjerg Kirke).

Ved folketællingen i 1801 boede han og familien stadig i Ejsingkær:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Beskæftigelse
Anders Mattisen 60 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbruger
Anne Pedersdatter 61 Gift Hans Kone
Karen Andersdatter 28 Ugift Datter


Ved skøde udstedt 18. juni 1802 solgte Anders Mathiassen sin andel af Ejsingkær til ejeren af hovedparcellen Christen Christensen Tornvig (se nedenfor under parcel nr. 1). Anders Mathiassen flyttede med familien til Hedeager, Vildbjerg sogn, som han overtog efter sin forældre.

Anne Pedersdatter døde 1805 i Hedeager, Vildbjerg sogn, begravet 11. april. Enkemanden døde 14. februar 1818 i Hedeager, Vildbjerg sogn, begravet 22. februar.


Parcel nr. 1 (hovedparcellen af Ejsingkær):
31. oktober 1791 – 5. juli 1792, Jens Andersen Sædding.
Hovedparcellen af Ejsingkær blev købt af den anden fæster af stedet. Han købte ved skøde udstedt den 31. oktober 1791 og tinglyst 9. juni 1792. Jorden havde hartkorn 7 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2 alb., men der er ikke nævnt en købesum i skødet.

Jens Andersen Sædding blev født ca. 1717 (formodentlig i Sædding sogn). Han blev gift 22. juni 1759 i Vildbjerg Kirke med enken Anne Jensdatter, født ca. 1732. Hun havde været gift 2 gange før, men hvem der havde været hendes to første ægtemænd er ikke fundet. Ligeledes kendes hendes forældre heller ikke.

I et dokument af 20. august 1792 frasagde ejeren af Møltrup Christen de Linde sig den tidligere forbeholdte jagt- og fiskeriret. Dokumentet blev tinglyst 20. oktober 1792.

Da han 1792 solgte Ejsingkær til den næste ejer, var han (efter datidens forhold) en gammel mand på 75 år, hvilket må have været årsagen til salget.

Han døde allerede året efter 1793 i Ejsingkær, Vildbjerg sogn (Hans begravelse er ikke fundet i kirkebogen, men efter deres testamente protokolleret 27. juli 1793 i Lundenæs-Bøvling Skifteprotokol 1787-1801).

Enkekonen døde 1802 i Ejsingkær, Vildbjerg sogn, og blev begravet 30. maj.


5. juli 1792 – 3. september 1792, Christian August Kjærulff.
Den næste ejer af Ejsingkær kom lidt langvejs fra, idet han var forpagter af Rydhave i Ryde sogn. Hans interesse i Ejsingkær er vel investeringen i en stor gård, eller måske har han lånt penge til den forrige ejer. Hans ejerskab blev dog ikke af længere varighed, idet han solgte gården allerede efter 3 måneder.

Hans køb skete ved skøde udstedt den 5. juli 1792 og tinglyst 20. oktober 1792. Købet omfattede hovedparcellen af Ejsingkær med hartkorn 7 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2 alb. Købesum var 1.300 rdl.

Christian August Kjærulff blev født 1749 i Sindal Præstegård, døbt 8. april, som søn af sognepræst i Sindal-Astrup Christian Henrich Nielsen Kjærulff og Christine Marie Rasmusdatter Schiøtt.
Han var 1786—1790 præstegaardsforpagter hos broderen Niels Kjærulff, sognepræst i Ørre, men forpagtede så Rydhave og købte Rydhave Østergård i Ryde Sogn. Fra 1802 var han degn i Sahl sogn. Han døde 2. september 1832 i Sahl (Ginding herred), og blev begravet 9. september.
Han blev gift 1º 28. februar 1786 i Holstebro (residerende kapellans bolig, indført i Måbjerg kirkebog) med Mette Laurence Christiane Bering, født 1759 på Havbrogård, Havbro sogn i Himmerland, som datter af proprietær til Havbrogård Peder Bering og hustru Christiane Ilsdorph. Hun døde 1807 i Sahl Degnebolig og blev begravet 13. november.
Han blev gift 2º 20. oktober 1810 i Hjerm Præstegård med Birgitte Marie Hansdatter Harboe, født 1763 i Gislum Præstegård, døbt 8. juni, som datter af sognepræsten i Gislum, Hans Harboe og hustru Else Kirstine Galthen. Hun døde efter 1834, hvor hun boede i Sahl sogn.


3. september 1792 – 20. juni 1796 Peder Knudsen Djeld.
Den næste ejer af Ejsingkær har måske forbindelse til forrige ejer, idet hans tilnavn Djeld kan stamme fra en lokalitet i Sevel sogn, nabosogn til Ryde sogn. Det er imidlertid ikke lykkedes at finde yderligere om denne person.

Han købte Ejsingkær ved skøde udstedt den 3. september 1792 og tinglyst 13. oktober 1792. Købet omfattede stadig et hartkorn med 7 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2 alb. og en købesum, der var steget til 1.500 rdl.

Han udstykkede Ejsingkær i en række parceller, som skulle have været solgt ved offentlig auktion i 1794. Auktionen blev tilsyneladende afholdt den 11. december 1794 over de udstykkede 11 parceller:
Parcel Hartkorn Køber
nr. 1 0 tdr. 5 skp. 0 fkr. 1¾ alb. til Oluf Pugdal i Vildbjerg sogn
nr. 2 0 tdr. 3 skp. 3 fkr. 1¾ alb. til Jens Lysgaard i Vilbjerg sogn
nr. 3 0 tdr. 3 skp. 0 fkr. 0½ alb. til Christen Ølgaard i Vildbjerg sogn
nr. 4 0 tdr. 2 skp. 1 fkr. 2¾ alb. til Mads Jensen i Grimstrup Mølle
nr. 5 0 tdr. 4 skp. 1 fkr. 2¾ alb. til Moust Christensen i Rødding
nr. 6 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 0¾ alb. til Jens Elkjær i Vildbjerg sogn
nr. 7 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 0¼ alb. til Peder Mathiesen i Timring sogn
nr. 8 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1½ alb. til Niels Christensen i Helleskov
nr. 9 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0¾ alb. til Niels Lauridsen i Vildbjerg sogn
nr. 10 0 tdr. 2 skp. 2 fkr. 2½ alb. til Søren Marup i Skjern sogn
nr. 11 0 tdr. 1 skp. 3 fkr. 2¾ alb. til Christen Markussen i Bølling sogn
I alt solgt 3 tdr. 1 skp. 3 fkr. 0 alb.

Resten af jorden med hartkorn 3 tdr. 6 skp. 1 fkr. 2 alb. forblev ved Ejsingkær, der herved blev reduceret til ca. det halve. Den 30. maj 1795 modtog han bekræftelse fra Rentekammeret på tilladelsen til at udstykke ejerlavet. Imidlertid solgte han hele Ejsingkær, inden skøderne blev udstedt til køberne, hvorved ovennævnte fordeling ved auktionen blev annulleret.


20. juni 1796 – (30. maj 1800), Christian Markussen fra Bølling og Søren Mortensen Marup fra Skjern.
De næste ejere af Ejsingkær var et par af de såkaldte godsslagtere, dog i det små. De købte i fællesskab gården ved skøde dateret den 20. juni 1796 og tinglyst den 23. juli 1796. Købet omfattede ifølge skødet hele Ejsingkær med hartkorn 7 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2 alb., altså inklusiv de under forrige ejer udstykkede dele.

Søren Mortensen blev født ca. 1751, men det er ikke lykkedes at finde hvor han blev født eller finde hans forældre. Han træffes undertiden med tilnavnet Marup, efter sin bopæl.
Han blev gift 11. november 1778 i Skjern Kirke med Karen Jensdatter, født ca. 1757.
Det er desværre ikke lykkedes at finde mere om dette ægtepar, udover at deres børn er født i Skjern sogn i perioden 1779-1796, og ældste søn er gift 1804 i Skjern. Parret må i årene efter 1804 være flyttet fra sognet.

Folketællingen 1787, Skjern Sogn, Marup Bye:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Beskæftigelse
Søren Mortensen 33 Gift Husbonde Bonde og Gaardbeboer
Karen Jensdatter 31 Gift Hans Kone
Jens Sørensen 6 Ugift Deres Børn
Metthe Sørensdatter 3 Ugift Deres Børn
Else Jensdatter 10 Ugift Hendes Datter af første Egteskab
Matthe Jørgensdatter 19 Ugift Tjenestepige

Folketællingen 1801, Skjern Sogn, Præstegaarden, En Gaard:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Beskæftigelse
Søren Mortensen 50 Gift Husbonde Forpagter af Præstegaarden
Karen Jensdatter 44 Gift Hans Kone
Jens Sørensen 20 Ugift Deres Søn
Mette Jensdatter 16 Ugift Deres Datter
Mette Kathrine Jensdatter 5 Ugift Deres Datter

Derimod kan der findes lidt mere om medejeren. Christian Marcussen blev født ca. 1752, men hvem han er søn af, er det dog ikke lykkedes at finde. Han døde 6. december 1830 i Fjelstervang, Vorgod sogn, og blev begravet 13. december. Han blev gift 1º 28. september 1777 i Idom Kirke med Anne Marie Nielsdatter, født ca. 1759, død 1787/94. De boede ved folketællingen 1787 i Gårsdal i Råsted sogn.
Han blev gift 2º 22. juni 1794 i Bølling Kirke med Vibeke Jespersdatter, født 1771 i Søndergård, Bølling sogn, som datter af gårdmand i Søndergård Jesper Christensen og Johanne Cathrine Jensdatter. Hun døde 29. januar 1833 i Vorgod by og sogn, og blev begravet 8. februar.

Christian Marcussen og Søren Mortensen Marup handlede, både hver for sig og sammen, en del med ejendomme i området mellem Skjern og Videbæk samt udstykkede også en del gårde i årene efter Stavnbåndets ophævelse. Christian Marcussen og hustru boede forskellige steder fra dette tidspunkt til deres død i Vorgod. De boede bl. a. i Sædding, Hanning, Timring og til sidst i Vorgod.

Folketællingen 1787, Raasted Sogn, Gasdall:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Beskæftigelse
Christian Macinsen 35 Gift Husbond Bonde og Gaardmand
Anne Marie Nielsdatter 28 Gift Madmoder
Peder Jensen 18 Ugift Tjenestefolk
Ole Andersen 10 Ugift Tjenestefolk
Maren Christensdatter 23 Ugift Tjenestefolk

Folketællingen 1801, Sædding Sogn, Sædding By, Søndergaard:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Beskæftigelse
Christian Marcussen 49 Gift Husbonde Gaardbruger og Selvejer
Vibekke Jespersdatter 28 Gift Hans Kone
Oluf Christensen 5 Ugift deres Barn
Johanne Christensdatter 1 Ugift deres Barn
Wedsted Hansen 28 Ugift Tjenestekarl
Anders Andersen 14 Ugift Tjenestedreng
Kirsten Jespersdatter 25 Ugift Tjenestepige
Anne Cathrine Olufsdatter 17 Ugift Tjenestepige


Kort efter de havde overtaget Ejsingkær, fremkom imidlertid den 15. oktober 1796 en ny skrivelse fra Rentekammeret om bevilling til at udstykke gården.

Salget af de udstykkede parceller blev bortsolgt efter en ny fordeling:
Parcel Hartkorn Køber
nr. 1 0 tdr. 3 skp. 0 fkr. 2 3/8 alb. til Oluf Lund i Pugdal
nr. 2 0 tdr. 2 skp. 3 fkr. 2 alb. til Oluf Lund og Christen Ølgaard
nr. 3 0 tdr. 3 skp. 2 fkr. 0 1/3 alb. til Jens Lysgaard
nr. 4 0 tdr. 2 skp. 1 fkr. 2¾ alb. til Mads Jensen i Grimstrup
nr. 5 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 2 7/8alb. til Peder Madsen i Ejsingkær
nr. 6 0 tdr. 4 skp. 1 fkr. 2 5/8 alb. til Jens Elkjær i Vildbjerg sogn
nr. 7 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb. til Jens Lysgaard og Christen Ølgaard
nr. 8 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1 5/6 alb. til Christen Ølgaard
nr. 9 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 0 5/8 alb. til Christen Olsen Kjær i Timring
nr. 10 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 0 1/3 alb. til Peder Mathiesen i Timring
nr. 11 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1½ alb. til Niels Christensen i Helleskov
nr. 12 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0¾ alb. til Niels Lauridsen i Trankjærhus
I alt solgt 2 tdr. 5 skp. 3 fkr. 2 alb.

Resten blev herefter til gården Ejsingkær selv, med hartkorn 4 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0 alb. Udstykningen blev herved lidt mindre end ifølge den tidligere bevilling.

Parcel nr. 1, 6 og 10 blev senere til det samlede Stentoft. Se den videre historie ved denne gård.


(30. maj 1800) – 18. juni 1800, Peder Madsen, Kragmose, Bølling sogn.
Hans køb af det reducerede Ejsingkær er ikke fundet tinglyst, men den 30. maj 1800 købte han en udstykket gård i Bølling sogn af Christian Marcussen. Måske har han købt Ejsingkær ved samme lejlighed.

Peder Madsen i Kragemose blev født 30. juni 1771 i Vejle, Skjern sogn, hjemmedøbt 3. juli og fremstillet i kirken 7. juli, som søn af gårdmand i Vejle, Skjern sogn, senere i Fastergård, Faster sogn, Mads Pedersen og hustru Maren Miltersdatter. Han døde 25. juli 1859 i Pedersborg i Kragemose, Bølling sogn, og blev begravet 31. juli.
Han blev gift 1º 17. marts 1799 i Sædding Kirke med Anne Larsdatter, født 1775 i Søndergård, Sædding sogn, døbt 26. februar, som datter af gårdmand i Søndergård Lars Bendtsen og hustru Bodil Margrethe Clemmensdatter. Hun døde 1806 i Pedersborg i Kragemose, Bølling sogn, og blev begravet 4. maj.
Han blev gift 2º 26. oktober 1806 i Stauning Kirke med Bodil Kirstine Pedersdatter, født 1776 i Langkjær, Stauning sogn, døbt 11. august, som datter af gårdmand i Langkjær, Peder Christensen og hustru Marianne Nielsdatter. Hun døde 2. maj 1862 i Pedersborg i Kragemose, Bølling sogn, og blev begravet 9. maj.
Da han solgte Ejsingkær efter kun 1 måneds ejertid, blev dette skøde tinglyst, og indholdet af skødet viste følgende:
Hovedparcel af Ejsingkær 4 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0 alb.
Eng nr. 13 paa Banken (Parcel nr. 5) 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 2 7/8 alb.
I alt hartkorn 4 tdr. 3 skp. 2 fkr. 0 alb.

Engen var købt allerede på auktionstidspunktet, jvf. ovenfor. Ved tinglysningen af salget til næste ejer, Christen Christensen Tornvig, bemærkes det i skødet, at sælger ikke havde tinglyst adkomst.


Ejsingkaer 1801
Matrikelkort over ejerlavet Ejsingkær. Matrikelkortet er udfærdiget i 1801 og brugt i perioden 1817 – 1864
(Copyright, Geodatastyrelsen).


18. juni 1800 – 23. juni 1839, Christen Christensen Tornvig.
Da han købte Ejsingkær, underskrev han først en købekontrakt dateret den 9. januar 1800 og tinglyst den 22. marts 1800, og da han fik betalt den aftalte købesum på 1.190 rdl., modtog han skøde dateret den 18. juni 1800 og tinglyst den 16. august 1800. Købet omfattede følgende jorder:
Hovedparcel af Ejsingkær 4 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0 alb.
Eng nr. 13 paa Banken (Parcel nr. 5) 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 2 7/8 alb.
I alt hartkorn 4 tdr. 3 skp. 2 fkr. 0 alb.

Christen Christensen Tornvig blev født 1769 i Fjelstervang, Vorgod sogn, døbt 9. december, som søn af gårdmand i Fjelstervang Christen Christensen Tornvig og hustru Maren Nielsdatter.
Han blev gift den 21. oktober 1790 i Snejbjerg Kirke med Karen Pedersdatter, født ca. 1768, som datter af gårdmand i Haunstrup, Snejbjerg sogn, Peder Michelsen og hustru Anne Jensdatter.

Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Beskæftigelse
Christen Tornvig 32 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Karen Pedersdatter 33 Gift Hans Koene
Olle Petter Christensen 3 Ugift Deres Børn
Christen Christensen 9 Ugift Deres Børn
samt 3 tjenestefolk.

Christen Tornvig har åbenbart været en driftig mand, idet han kort efter overtagelsen begyndte at købe mere jord til gården. Det første han købte, var den anden parcel som Ejsinkær bestod af (jvf. ovenfor). Ved skøde dateret den 18. juni 1802 og tinglyst den 10. juli 1802, købte han fra Anders (Christian) Mathiassen følgende:
Parcel af Ejsingkær      med hartkorn 3 tdr. 4 skp. 0 fkr. 1 alb.
som han måtte give 798 rdl. for.

Ved købet af denne parcel har han udvidet jordarelalet betydeligt.

Allerede året efter købte han ved skøde dateret den 8. januar 1803 og tinglyst 23. juli 1803, en engparcel af Christen Sørensen Ølgaard i Pugdal. Købet er i skødet beskrevet således:
Eng nr. 15 Flad Eng (parcel nr. 8)      med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1 7/8 alb.
Han gav 46 rdl. for engparcellen.

Det næste køb, han foretog, skete året efter ved skøde dateret den 20. marts 1804 og formodentlig ikke tinglyst. Det var igen en engparcel, og sælgeren var Christen Jensen Lysgaard, en søn af Jens Jacobsen Lysgaard, der havde købt den på auktionen over Ejsingkær 1796. Købet omfattede følgende:
Eng nr. 2 Store Elkjær i Vester Ejsingkær (del af parcel nr. 3)      med hartkorn 0 tdr. 2 skp. 0 fkr. 1 alb.
Da skødet ikke var tinglyst, kendes købsprisen ikke.

Selvom han foretog mange tilkøb til Ejsingkær, kunne han dog også finde på at sælge småstykker. Ved skøde dateret den 24. juni 1815 og tinglyst 30. september 1815, solgte han en engparcel til Peder Mathiessen i Stentoft. Salget omfattede følgende:
Eng nr. 2 Store Elkjær i Vester Ejsingkær (del af parcel nr. 3)      med hartkorn 0 tdr. 2 skp. 0 fkr. 1 alb.
Altså netop den engparcel han havde købt af Christen Jensen Lysgaard. Han fik 50 rbdl. sølv for parcellen.

Året efter købte han to engparceller. Ejerne af disse parceller havde stillet dem til almindelig offentlig auktion, og Christen Tornvig havde været højstbydende med et bud på 141 rbdl. sølv eller 264 rbdl. 2 mk. 4 sk. seddelværdi.

Købet skete ved auktionsskøde dateret den 20. februar 1816 og først tinglyst 20. november 1834, og sælgerne var Houmann, Lundsgaard og Aggerschou. Købet omfattede følgende parceller (parceller af Østergård i ejerlavet Pugdal, Vildbjerg sogn):
Parcel nr. 4 af Elkjær Eng med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 1½ alb.
Hovedparcel nr. 5 Øster Elkjær Eng med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1½ alb.
I alt købt hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 0 alb.
Hvem de 3 sælgere har været vides ikke, men Lundsgaard er muligvis ejeren af Lergrav Hovedgård Christen Lundsgaard.

Han (tilbage)købte ved skøde dateret 16. februar 1827 og først tinglyst 25. maj 1839, en engparcel fra Ole Christian Pedersen og Inger Kirstine Pedersdatter på Stentoft. Købet omfattede følgende:
Eng nr. 2 Store Elkjær i Vester Ejsingkær (del af parcel nr. 3)      med hartkorn 0 tdr. 2 skpr. 0 fkr. 1 alb.
Han gav det samme, som da parcellen blev solgt, nemlig 50 rdl. sølv.

I henhold til forevist skøde og Rentekammerets skrivelse af 10. oktober 1835 var hartkornet på parcel nr. 5 (købt på auktion af de tre ovennævnte herrer) ikke 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1½ alb., men 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0½ alb.
Det betyder at hartkornet herefter er følgende:
Parcel nr. 4 af Elkjær Eng med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 1½ alb.
Hovedparcel nr. 5 Øster Elkjær Eng med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0½ alb.
I alt (korrigeret) til hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb.
Derefter havde han Ejsingkær uændret i ca. 12 år, hvorefter han solgte gården til én fra Tyskland indvandret godsejer. Christen Tornvig havde mistet sin hustru Karen Pedersdatter allerede den 18. juli 1809, hvor hun døde i Ejsingkær og blev begravet 26. juli på Vildbjerg Kirkegård, kun 41 år gl. Han forblev enkemand i de efterfølgende mange år. Efter salget af Ejsingkær 1839, flyttede han til en gård Birkmose i Timring sogn, hvor han døde 2. oktober 1841 og blev begravet 12. oktober.


23. juni 1839 – 28. marts 1845, Carl Gottlieb Schnackenburg
Den nye ejer var født i Hamburg, men flyttede med familie til Danmark 1812, hvor han købte Brandbjerg Hovedgård i Kollerup sogn ved Vejle sammen med en medejer. Desuden købte han gården Eliselyst i samme sogn, der blev familiens hjem.

Han købte ved skøde af 23. juni 1839, tinglyst 9. november 1839. Købet omfattede følgende:
a. Hovedparcel af Ejsingkær med hartkorn 4 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0 alb.
b. Eng nr. 13 paa Banken (Parcel nr. 5) med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 2 7/8 alb.
c. Parcel nr. 2. en jordlod med hartkorn 3 tdr. 4 skp. 0 fkr. 1 alb.
d. Eng nr. 15 Flad Eng (parcel nr. 8) med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 7/8 alb.
e. Eng nr. 2 (en del af parcel nr. 3) med hartkorn 0 tdr. 2 skp. 0 fkr. 1 alb.
f. Hartkornet af Pugdal med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb.
I alt til Ejsingkær med hartkorn 8 tdr. 4 skp. 2 fkr. 2 2/3 alb.
Købesummen var aftalt til 9.600 rbdl. sølv.

Ifølge de "tjenstlige bøger" (= de officielle matrikelbøger) var ovennævnte matrikelnumre dog tilsammen i alt 8 tdr. 4 skp. 3 fkr. 0¼ alb., hvilket hartkorn efterfølgende blev brugt for hele Ejsingkær.

Carl Gottlieb Schnackenburg blev født 23. marts 1780 i Hamburg, som søn af kirkeinspektør i Hamburg Valentin Schnackenburg og hustru Katharina Cornelia Leesenberg. Han døde 7. november 1846 på Eliselyst, Kollerup sogn, og blev begravet 14. november.
Han blev gift i 1809 med Henriette Elisabeth Büsch, født 18. maj 1786 i Hamburg, som datter af Georg Büsch og Anne Rücker. Hun døde 18. november 1858 i Givskov, Give sogn, hos svigersønnen proprietær Cecilius Hastrup til Donneruplund, og blev begravet 25. november.

Ved ændringen til den nye matrikel i 1844 blev hartkornet for Ejsingkær fastsat på følgende måde:
Hovedparcellen af Ejsingkær, incl. de fleste tilkøb i Christen Tornvigs ejertid:
Den gamle matrikel 8 tdr. 3 skp. 1 fkr. 1¼ alb.
Den ny matrikel 9 tdr. 5 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
Samtidig fik denne del matrikel nr. 1a.

De tilkøbte parceller Elkjær Eng og Øster Elkjær Eng:
Den gamle matrikel 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb.
Den ny matrikel 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2½ alb.
Samtidig fik denne del matrikel nr. 1b.

Sidstnævnte parceller havde oprindelig været en del af Pugdalgårde ejerlav, men blev fra nu af regnet som tilhørende Ejsingkær ejerlav.
Ved begge matrikler er ejeren nævnt som Christen Tornvig. Dette skyldes, at arbejdet med matriklen 1844 blev påbegyndt allerede i 1820'erne.

Ved Carl Gottlieb Schnakenburgs køb af Ejsingkær havde han ansat sønnen Ludvig Hermann som bestyrer, men efter sigende skulle far og søn have været noget uenige om driften. Derfor købte sønnen gården i 1845.


28. marts 1845 – 26. marts 1877, Ludvig Hermann Schnakenburg
Han købte Ejsingkær fra faderen ved skøde dateret den 28. marts 1845 og tinglyst 5. april 1845. Købet omfattede samtlige de parceller, som forgængerne havde købt i tidens løb, og som faderen også havde ejet. Selvom den ny matrikel var blevet gennemført året før, blev købet opremset efter de gamle betegnelser:
Hovedparcellen af Ejsingkær med hartkorn 4 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0 alb.
Eng nr. 13 paa Banken (Parcel nr. 5) med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 2 7/8 alb.
En jordlod (opr. ejer Anders Mathiassen) med hartkorn 3 tdr. 4 skp. 0 fkr. 1 alb.
Eng nr. 15 Flad Eng (parcel nr. 8) med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 7/8 alb.
e. Eng nr. 2 (en del af parcel nr. 3) med hartkorn 0 tdr. 2 skp. 0 fkr. 1 alb.
Hartkornet af Pugdal med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 alb.
I alt Ejsingkær med hartkorn 8 tdr. 4 skp. 2 fkr. 2 2/3 alb.

Igen nævnes bemærkningen om, at det ikke stemmer med de officielle bøger. En henvisning til den nye matrikel 1844 forekommer dog, idet der nævnes, at det efter den ny matrikel var hartkornet 9 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2¾ alb. (matrikel nr. 1a og 1b tilsammen). Han måtte betale faderen det nette sum af 24.000 rbdl. sølv, en pæn stigning i de 6 år faderen havde ejet gården.

Ludvig Hermann Schnakenburg, der forblev ugift hele livet, blev født 16. oktober 1814 på herregården Brandbjerg, Kollerup sogn, Vejle amt, hjemmedøbt 19. oktober og fremstillet i kirken 10. maj 1815. Han døde 3. april 1892 på Snestrup Mark, Pårup sogn, Odense amt, og blev begravet 11. april på Odense Assistens Kirkegård.

Ved folketællingen 1845 boede han og hans stab af tjenestefolk på Ejsingkær:
Navn Alder Civilstand Beskæftigelse Fødested
Ludvig Schnakenburg 31 Ugift Gaardmand Kollerup
Carl Bock 22 Ugift Forvalter Nøvling
Emilie Kirkerup 25 Ugift Huusholder Aarhus
Peder Bule 54 Ugift Tjenestefolk Sahl
Ole Olesen 23 Ugift Tjenestefolk Vildbjerg
Morits Pedersen 22 Ugift Tjenestefolk Vildbjerg
Jens Christensen 43 Ugift Tjenestefolk Vildbjerg
Laust Pedersen 29 Ugift Tjenestefolk Sdr. Felding
Niels Christensen 31 Ugift Tjenestefolk Snejbjerg
Jens Nielsen 18 Ugift Tjenestefolk Timring
Hans Christensen 18 Ugift Karl Vildbjerg
Frederikke Christensdatter 32 Ugift Pige Sevel
Karen Christensen 27 Ugift Pige Resen


Efter salget af Ejsingkær flyttede han til Fyn, i nærheden af Odense, nemlig til Snestrup Mark i Pårup sogn, hvor han boede i gården kaldet Villa Nova. Dette fremgår også af folketællingerne 1880 og 1890, igen omgivet af mange tjenestefolk. I sidstnævnte folketælling, der skete 2 år før hans død, findes følgende beboere i hans Villa:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Beskæftigelse Fødested
Ludvig Herman Schnakenberg 73 Ugift Husfader Landbrug Kollerup Sogn
Karen Marie Dalgaard 71 Ugift Husbestyrerinde Ølstrup Sogn
Mathilde Frederikke Junge 22 Ugift Husholdningselev Ringkjøbing
Marie Dorthe Pedersen 19 Ugift Tjenestetyende Enepige Paarup Sogn
Carl Gustav Jacobsen 29 Ugift Tjenestetyende Arbejdskarl Odense
Jens Christian Peder Pedersen 14 Ugift Tjenestetyende Dreng Odense

Hans husbestyrerinde Karen Marie Dalgaard havde også været hans husholderske på Ejsingkær og hun er altså taget ham til Pårup.

I hans 32 årige ejertid af Ejsingkær skete der ingen tilkøb eller frasalg.


26. marts 1877 – 23. september 1879, Jens Christian Skov
Da han købte Ejsingkær, blev han i skødet betegnet som hosekræmmer fra Ringsted. Hans køb skete ved skøde dateret den 26. marts 1877 og tinglyst 21. april 1877. Ved dette køb omfattede Ejsingkær "kun" to matrikelnumre, nemlig dem, der blev oprettet ved den nye matrikel i 1844:
1a med hartkorn 9 tdr. 5 skp. 0 fkr. 0¼ alb.
1b med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2½ alb.
som han måtte give 100.000 kr., hvoraf 30.000 kr. var for løsøre.

Jens Christian Skov blev født 9. august 1838 i Skovby, Gjellerup sogn, døbt 30. september, som søn af husmand i Skovby Peder Christensen Skov og hustru Sidsel Kirstine Christensdatter.
Han blev gift den 19. august 1864 i Vemmelev Kirke (Sorø amt) med Dorthea Hansen, født 6. juni 1843 på Vemmelev Mark, Vemmelev sogn, døbt 24. september, som datter af gårdmand på Vemmelev Mark Hans Jakob Henriksen og hustru Maren Madsdatter. Jens Christian Skov betegnes ved vielsen som strømpehandler og bosiddende i Ringsted og senere som købmand i Ringsted.

Da han købte Ejsingkær, har det formodentlig ikke været med henblik på selv at drive gården og bo der. Derimod kunne det tyde på, at han købte den med henblik på udstykning og frasalg af de udstykkede parceller. Det var desuden første gang, siden auktionen i 1796, at Ejsingkær bliver udstykket og noget frasolgt.
Ejsingkær havde siden Christen Tornvigs tilkøb i 1810'erne og 1820'erne omfattet hele den midterste og vestlige del af ejerlavet, vel omkring 600 tdr. land. Det meste af dette var dog hede, mose og græsningsarealer, og kun en mindre del blev dyrket.

Han fik ved Indenrigsministeriets skrivelse af 20. februar 1878 tilladelse til at udstykke begge matrikelnumre af Ejsingkær, og der blev udstykket mange små parceller (alle under Ejsingkær ejerlav):
1a med hartkorn 9 tdr. 5 skp. 0 fkr. 0¼ alb. (Oprindeligt)
Udstykket til:
1c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. (beholdt)
1d med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 0 fkr. 0 alb. (beholdt)
1e med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 3 fkr. 2½ alb. (beholdt)
1f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0¼ alb. (beholdt)
1g med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 2 fkr. 0¼ alb. (beholdt)
1h med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb. (beholdt)
1i med hartkorn 0 tdr. 2 skp. 1 fkr. 1½ alb. (beholdt)
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb.
1l med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1m med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1n med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1o med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. (beholdt)
1p med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. (beholdt)
1q med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1½ alb. (beholdt)
1r med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2 alb. (beholdt)
1s med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1½ alb. (beholdt)
1t med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. (beholdt)
1u med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. (beholdt)
1v med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1x med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
Rest til 1a med hartkorn 7 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1¼ alb.
1b med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2½ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1y med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb. (beholdt)
Rest til 1b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.

Allerede året efter solgte han hovedparcellen af Ejsingkær med et par af parcellerne, eller rettere sagt byttede gården med næste ejer. Jens Christian Skov fik til gengæld Sinding Mølle.

Salget omfattede imidlertid kun 3 af ovennævnte parceller, nemlig dem der lå tættest ved gården, matrikel nr. 1a, 1b og 1k. Sidstnævnte er den senere Overkær (se særskilt afsnit om denne).
Resten af ovennævnte parceller beholdt han (nævnt ovenfor med "beholdt") og solgte dem efterhånden til andre landmænd i området eller til oprettelse af nye landbrug. Den første blev solgt 1880 og den sidste så sent som 1899.
Bl. a. blev matriklerne 1d, 1e og 1f solgt 1881 til Christen Krogstrup Christensen på Stentoft (se under denne gård).

Jens Christian Skov boede herefter en årrække i Sinding Mølle og drev denne, men har senere afhændet den og flyttet til huset Dorthealyst i Sinding Mølleby. Herfra drev han trikotagevirksomhed. Han døde den 17. marts 1919 i Dorthealyst i Sinding Mølleby, Sinding sogn, og blev begravet den 22. marts. Ved sin død blev han betegnet som husejer og trikotagefabrikant.
Enken flyttede kort efter til en søn Poul Skov og svigerdatter Inger Christensen, der boede på Pederstrupgård i Ballerup sogn ved København. Her døde hun 17. januar 1924, og blev begravet 25. januar på Sinding Kirkegård.


De matrikelnumre, som Jens Christian Skov beholdt ved salget af Ejsingkær afhændede han over en årrække til forskellige landmænd samt til oprettelse af nye landbrug. Afhændelse skete som følger:
1c med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. solgt 1881 til Jens Riis Pedersen i Pugdal
1d med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 0 fkr. 0 alb. solgt 1881 til Christen Krogstrup Christensen, Stentoft
1e med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 3 fkr. 2½ alb. solgt 1881 til Christen Krogstrup Christensen, Stentoft
1f med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0¼ alb. solgt 1881 til Christen Krogstrup Christensen, Stentoft
1g med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 2 fkr. 0¼ alb. solgt 1880 til Christen Jørgensen, Ejsingkær Mark
1h med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2 alb. solgt 1884 til Andreas Christensen, Neb, Aulum sogn
1i med hartkorn 0 tdr. 2 skp. 1 fkr. 1½ alb. solgt 1880 til Anders Mouritsen, Birktoft
1l med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1892 til Søren Pedersen, Damtoft, Aulum sogn
1m med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1892 til Søren Pedersen, Damtoft, Aulum sogn
1n med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1892 til Søren Pedersen, Damtoft, Aulum sogn
1o med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. solgt 1892 til Søren Pedersen, Damtoft, Aulum sogn
1p med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. solgt 1892 til Søren Pedersen, Damtoft, Aulum sogn
1q med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1½ alb. solgt 1899 til Hans Hansen, Lille Romvig, og Jens Bækgaard Andersen
1r med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 2 alb. solgt 1889 til Povl Povlsen, Vildbjerg
1s med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1½ alb. solgt 1881 til Jens Riis Pedersen i Pugdal
1t med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. solgt 1883 til Laurs Hansen, Vildbjerg
1u med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. solgt 1887 til Christen Jensen, Burgaard
1v med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1885 til Christen Andersen, Melgaard i Rødding
1x med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1887 til Lars Meldgaard Andersen, Vildbjerg
1y med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb. solgt 1881 til Jens Riis Pedersen i Pugdal23. september 1879 – 15. december 1891, Niels Christian Nielsen
Niels Christian Nielsen havde indtil mageskiftet med Ejsingkær, drevet Sinding Mølle, som han havde overtaget fra sin svigerfader engang i 1860'erne. Efter mageskiftet flyttede han og familien til Ejsingkær.

Hans køb af Ejsingkær skete ved mageskifteskøde dateret den 23. september 1879 og tinglyst den 4. oktober 1879. Købet omfattede kun tre af de mange matrikler, som gården var blevet udstykket i af den forrige ejer. Til gengæld var det hovedparcellerne, han overtog, vel omkring 450 tdr. land:
1a med hartkorn 7 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1¼ alb.
1b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.
1k med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 1 fkr. 0½ alb. (beholdt)
Prisfastsættelsen af gården ved mageskiftet afspejlede også det reducerede Ejsingkær, idet prisen var aftalt til 68.000 kr.

Niels Christian Nielsen blev født 14. december 1832 i Vorgod by og sogn, døbt 13. januar 1833, som søn af gårdejer i Vorgod by Niels Jespersen og hustru Birgitte Sophie Thygesdatter.
Han blev gift 1º 27. november 1862 i Sinding Kirke med Kirstine Stausbøll, født 2. juni 1838 i Sinding Mølle, Sinding sogn, hjemmedøbt 4. juni og fremstillet i kirken 26. august, som datter af mølleejer Mads Larsen Stausbøll og hustru Charlotte Kirstine Gudiksen. Hun døde den 21. februar 1884 i Ejsingkær, Vildbjerg sogn, og blev begravet 28. februar.

Han blev derefter gift 2º 27. april 1893 i Vildbjerg Kirke med Birthe Kirstine Kølbæk, født 27. februar 1840 i Asbjerg, Sinding sogn, hjemmedøbt 13. marts og fremstillet i kirken 17. april, som datter af gårdmand i Asbjerg, Jens Kølbæk Knudsen og hustru Maren Jensdatter.

Birthe Marie Kølbæk havde været gift før, idet hun den 18. oktober 1858 i Sinding Kirke var blevet gift med Mads Møller Jeppesen Kjærsgaard, født 30. juni 1823 i Nøvling Præstegård, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i kirken 16. august. Han var søn af gårdmand i Nøvling Præstegård Jeppe Madsen og hustru Karen Jensdatter.
Han var ejer af og drev i mange år Pårup Kro, samtidig med at han drev et tilhørende landbrug. Han døde 4. september 1886 som gårdmand i Funder by og sogn (som Pårup dengang hørte til).

Ved folketællingen i 1880 boede der følgende personer i Ejsingkær:
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Fødested
Niels Christian Nielsen 47 Gift Huusfader, Gaardeier Vorgod Sogn
Kirstine Stausbøl 41 Gift Husmoder Sinding Sogn
Birgitte Sofie Nielsen 14 Ugift deres Barn Sinding Sogn
Nielsine Nielsen 10 Ugift deres Barn Sinding Sogn
Charles Ludvig Nielsen 8 Ugift deres Barn Sinding Sogn
Charlotte Kirstine Nielsen 6 Ugift deres Barn Sinding Sogn
Katrine Kirstine Nielsen 4 Ugift deres Barn Sinding Sogn
Mine Marie Nielsen 2 Ugift deres Barn Sinding Sogn
Jens Magnus Nielsen 26 Ugift Tienestefolk Timring Sogn
Christen Jensen 21 Ugift Tienestefolk Vorgod Sogn
Peder Mortensen 18 Ugift Tienestefolk Aulum Sogn
Martinus Christensen 25 Ugift Tienestefolk Herning Sogn
Jens Christensen 17 Ugift Tienestefolk Rind Sogn
Karl Knudsen 15 Ugift Tienestefolk Ørre Sogn
Jens Peder Nielsen 13 Ugift Tienestefolk Sneibjerg Sogn
Maren Christensen 20 Ugift Tienestefolk Ørre Sogn
Maren Sørensen 24 Ugift Tienestefolk Ørre Sogn
Kirsten Pedersen 19 Ugift Tienestefolk Vildbjerg Sogn
Mads Stausbøll Nielsen 16 Ugift Landvæsenselev Sinding Sogn

Sidstnævnte er også en søn, selvom han er betegnet som landvæsenselev, i øvrigt den søn som overtog Ejsingkær efter faderen.

Også han foretog en stor udstykning af Ejsingkær, idet den nordvestlige del af jorderne blev stykket fra og solgt til andre landmænd eller til oprettelse af nye landbrug. Langt de fleste af de udstykkede parceller var dog et mosestykke beliggende ved den nordligste kant af ejerlavet. Her blev et langt stykke jord delt i en række strimler til tørvegravning.

Udstykningen blev foretaget i henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 19. marts 1881:
1a med hartkorn 7 tdr. 0 skp. 1 fkr. 1¼ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1z med hartkorn 0 tdr. 4 skp. 0 fkr. 1½ alb. solgt 1885 til Niels Karl Nielsen
med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 3 fkr. 0¼ alb. solgt 1885 til Niels Karl Nielsen
med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 0¾ alb. solgt 1887 til Niels Peter Jensen, Vestergård i Rødding
1aa med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2¼ alb. solgt 1887 til Niels Peter Jensen, Vestergård i Rødding
1ab med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 1¾ alb. (beholdt)
1ac med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb. (beholdt)
1ad med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1ae med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1af med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1ag med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1ah med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1ai med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1ak med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1al med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1am med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1885 til Niels Karl Nielsen
1an med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1885 til Søren Jensen, Burgårde
1ao med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1890 til Niels Christian Nielsen Aagaard og Martinus Rasmussen af Tranholm
1ap med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. solgt 1890 til husmand Thomas Peder Christensen
1aq med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1ar med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1as med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
1at med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¾ alb. (beholdt)
Rest til 1a med hartkorn 5 tdr. 4 skp. 1 fkr. 0¼ alb.

Resten af ovennævnte matrikelnumre beholdt han efter salget af Ejsingkær i 1891 til senere eget brug og salg (ovenfor benævnt "beholdt"). Da han solgte Ejsingkær, flyttede han til en nyoprettet gård nord for Ejsingkær, hvilket blev begyndelsen til gården Overkær (se videre under denne gård, også om de resterende matrikelnumre).15. december 1891 – 15. april 1912, Mads Stausbøl Nielsen
Han overtog Ejsingkær fra faderen ved skøde dateret den 15. december 1891 og tinglyst 9. januar 1892. Hans køb omfattede følgende matrikelnumre, der jo afspejlede, at faderen havde beholdt en række matrikelnumre, da han flyttede til Overkær:
1a med hartkorn 5 tdr. 4 skp. 1 fkr. 0¼ alb.
1b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.
for hvilket han måtte betale 70.000 kr., hvoraf 12.000 kr. var for løsøre.

Mads Stausbøll Nielsen blev født den 24. juni 1863 i Sinding Mølle, Sinding sogn, hjemmedøbt 1. juli og fremstillet i kirken 27. september, søn af forrige ejer af Ejsingkær.
Han blev gift 4. oktober 1893 i Vildbjerg Kirke med Sidsel Meldgaard Andersen, født 4. oktober 1869 i Meldgård i Rødding, Vildbjerg sogn, hjemmedøbt 9. oktober og fremstillet i kirken 21. november, som datter af gårdmand i Meldgård Christen Andersen og hustru Enne Marie Andersen (hun hedder Enne!).

Han fortsatte den udstykning af Ejsingkær, som de tidligere ejere var påbegyndt. I hans ca. 20-årige ejertid blev udstykket og solgt ca. 1/3-del af jordtilliggendet.

Ca. 5 år efter hans overtagelse fik han tilladelse til at dele hovedmatrikelnummeret ved Landbrugsministeriets skrivelse af 2. september 1896:
1a med hartkorn 5 tdr. 4 skp. 1 fkr. 0¼ alb.
Udstykket til:
1bb med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Rest til 1a med hartkorn 5 tdr. 3 skp. 3 fkr. 2½ alb.
Samme år solgte han den udstykkede matrikel til Niels Jørgensen.

Han udstykkede igen hovedmatrikelnummeret i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 23. maj 1903:
1a med hartkorn 5 tdr. 3 skp. 3 fkr. 2½ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1bc med hartkorn 1 tdr. 5 skp. 2 fkr. 2 alb. (hvilken matrikel blev yderligere udstykket)
1bd med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 0½ alb. solgt 1903 til Christen Helleskov Christensen
1be med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 1½ alb. solgt 1907 til Peder Christian Pedersen, Ejsingkær Mark
1bf med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
Rest til 1a med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0¾ alb.

Sidstnævnte matrikelnummer 1bf solgte han ved skøde af 23. oktober 1903, tinglyst 7. november 1903, til Poul Christian Mikkelsen på Ejsingkær Mark. Dette blev begyndelsen til gården Uranienborg (se under denne).

Allerede året efter fik han foretaget en ny udstykning, idet han i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 17. august 1904 fortog følgende:
1bc med hartkorn 1 tdr. 5 skp. 5 fkr. 2 alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1bg med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1¼ alb. solgt 1904 til landarbejder Jacob Christian Jacobsen
1bh med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1¼ alb. solgt 1904 til landarbejder Jens Jensen
1bi med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 1 fkr. 2¾ alb. solgt 1912 til Laust Niels Falsig Lauersen
1bk med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 alb. solgt 1904 til landarbejder Jens Jensen
1bl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 0 fkr. 2¼ alb. solgt 1904 til landarbejder Søren Christian Mortensen
Rest til 1bc med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 3 fkr. 2½ alb.

Ovennævnte udstykninger har tydeligvis rod i den såkaldte Husmandslov af 1899 og omfattede hovedsagelig alt jord nord for Ejsingkærvej og Helleskovvej.


Matrikel nr. 1bc blev igen delt i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 27. oktober 1906:
1bc med hartkorn 0 tdr. 7 skp. 3 fkr. 2½ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1bp med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fkr. 1¼ alb. solgt 1907 til husmand Jens Peter Hansen
Rest til 1bc med hartkorn 0 tdr. 6 skp. 1 fkr. 1¼ alb.


Det sidste, han lod udstykke, var et areal vest for Ejsingkær, hvor han lod matrikel nr. 1bc dele i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 26. oktober 1910:
1bc med hartkorn 0 tdr. 6 skp. 1 fkr. 1¼ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1bs med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 0½ alb. solgt 1911 til Anders Christian Pedersen
1bt med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 2 alb. solgt 1911 til husmand Christen Helleskov Christensen
1bu med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 2 alb. solgt 1911 til Jacob Christian Jacobsen
Rest til 1bc med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 3 fkr. 2¾ alb.

Da han solgte Ejsingkær i 1912, beholdt han matrikel nr. 1bc. Han solgte den imidlertid senere samme år ved skøde dateret den 9. august 1912 og tinglyst 17. august 1912, til de senere ejere af Ejsingkær Iver Merrild Nielsen og Carl Johan Damgaard.

Ved salget af Ejsingkær til den næste ejer var det egentlig et mageskifte, idet han byttede med en gård i Kollund, Rind sogn, hvor familien boede i mange år, indtil de kunne nyde en pensionisttilværelse.

Mads Stausbøll Nielsen døde 18. marts 1940 på De gamles Hjem i Søndergade i Vildbjerg, begravet 26. marts på Vildbjerg Kirkegård. Enken døde 31. december 1958 på De gamles Hjem i Herning, begravet 6. januar på Herning Kirkegård.

I de næste 2½ år indtil Første Verdenskrigs udbrud havde Ejsingkær 3 forskellige ejere, hvoraf den ene ejede gården i knap to år og de to andre kun nogle få måneder.15. april 1912 – 5. juli 1912, Mads Madsen Langelund.
Han kom fra Kollund i Rind sogn, hvor han ejede en gård, som blev mageskiftet med Mads Stausbøll Nielsen og med Ejsingkær. Mageskiftet skete ved kontrakt dateret 3. april 1912 og skøde dateret 15. april 1912, tinglyst 20. april 1912. Købet omfattede de to resterende matrikelnumre, der dog var hovedparcellerne:
1a med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
1b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.
Gården blev fastsat til en købesum på 72.000 kr., hvoraf 26.500 kr. var for løsøre.

Mads Madsen Langelund blev født 18. marts 1885 i Kollund, Rind sogn, døbt 22. marts, som søn af gårdmand i Kollund Peder Kristian Madsen og hustru Lauridsine Jensen.
Han blev gift 1º 2. april 1909 i Ørre Kirke (indført i Sinding kirkebog) med Ane Katrine (Sandgaard) Kristensen, født 31. oktober 1881 i Pungvig, Sinding sogn, som datter af husmand i Pungvig Lars Sandgaard Kristensen og hustru Ane Larsen (Foldager).

Mads Madsen Langelund blev betegnet både som handelsmand og landmand. Når han erhvervede Ejsingkær ved mageskifte, har han formodentlig aldrig haft i tankerne at flytte dertil og drive gården. Han solgte den imidlertid allerede efter 3 måneders forløb til næste ejer.

Efter salget af Ejsingkær købte han 1913 Teglgård i Bording sogn, og ejede den indtil 1929. Familien boede dog ikke på gården, men har ladet den drive ved en bestyrer.

Ane Katrine (Sandgaard) Kristensen døde imidlertid i en tidlig alder den 17. oktober 1918 i Th. Nielsens Gade 43 i Herning, og blev begravet 21. oktober på Herning Vestre Kirkegård, kun 36 år gl.

Mads Langelund giftede sig igen 2º med Inger Jensen Lund, født 10. oktober 1884 i Overmølle, Balling sogn, døbt 2. november, som datter af møller Jeppe Marinus Lund og hustru Mette Kathrine Kristensen. Hun døde 26. december 1947 i Fynsgade 45, Herning, og blev begravet 30. december på Herning Vestre Kirkegård.

Formodentlig efter sin sidste hustrus død flyttede han til Ringkøbing, hvor han boede i Fjordallé 27. Han døde imidlertid den 1. juni 1951 i Ålborg, men blev begravet på Herning Vestre Kirkegård den 6. juni.5. juli 1912 – 15. marts 1914, Iver Merrild Nielsen og Carl Johan Damgaard.
De nye ejere af Ejsingkær var igen et par personer, som ikke havde gården i lang tid, vel nærmest en investering. De købte ved skøde dateret den 5. juli 1912 og tinglyst 13. juli 1912. Købet omfattede de samme to matrikelnumre som den forrige ejer havde:
1a med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
1b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.
De måtte betale 74.700 kr. for gården, hvoraf 29.200 kr. var for løsøre.

Allerede måneden efter købet købte de den parcel tilbage, som Mads Stausbøll Nielsen havde beholdt, da han solgte gården i april 1912. De købte ved skøde dateret den 9. august 1912 og tinglyst 17. august 1912, hvilket omfattede:
1bc med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 3 fkr. 2¾ alb.
De måtte give 9.860 kr. for parcellen.

Iver Merrild Nielsen (Grønbæk) blev født 25. januar 1849 i Refslund, Snejbjerg sogn, hjemmedøbt 12. februar og fremstillet i kirken 28. maj, som søn af husmand i Refslund Niels Mikkelsen og hustru Mariane Iversdatter. Han døde 1. maj 1928 i Østergade 38, Herning, og blev begravet 7. maj på Herning Vestre Kirkegård.
Han blev gift 1º 13. maj 1877 i Rind Kirke med Kirstine Marie Christensen, født 1. januar 1860 i Mørup, Rind sogn, hjemmedøbt 20. januar og fremstillet i kirken 1. november, som datter af gårdmand i Mørup Christen Christensen og hustru Ane Johanne Frandsen. Hun døde 10. april 1882 i Grønbæk i Volsgård, Snejbjerg sogn, og blev begravet 17. april.
Han blev gift 2º 17. november 1885 i Snejbjerg kirke med Elisa Kirstine Damgaard, født 2. november 1860 i Mørup, Rind sogn, hjemmedøbt 4. november og fremstillet i kirken 30. december, som datter af husmand og strømpevæver Niels Ludvig Christian Damgaard og hustru Karen Nielsen. Hun døde 4. april 1898 i Grønbæk i Volsgård, Snejbjerg sogn, begravet 9. april. De drev en gård i Volsgård, Studsgård sogn.

Carl Johan Damgaard er omtalt under Uranienborg, som han ejede nogle måneder i 1941.

Foruden at købe en parcel tilbage, købte de også 2 andre parceller. De købte ved skøde dateret den 27. december 1913 og tinglyst 10. januar 1914 fra Andreas Nielsen og Esper Nielsen i Grimstrup Mølle, Timring:
Under Ejsingkær ejerlav:
7 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.

Under Rødding ejerlav:
6 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 0½ alb.
De betalte 3.900 kr. for de parceller.

Efter knap 2 års ejertid solgte de Ejsingkær.15. marts 1914 – 2. december 1914, Chr. Brinch og J.P. Mikkelsen.
De købte ved skøde dateret 8. april 1914 og tinglyst 18. april 1914. Købet omfattede følgende matrikelnumre:
Under Ejsingkær ejerlav:
1a med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0¾ alb.
1b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.
1bc med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 3 fkr. 2¾ alb.
7 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.
Under Rødding ejerlav:
6 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 0½ alb.
De måtte betale 127.000 kr. for gården, hvoraf 71.500 kr. var for løsøre. Overtagelsesdagen var aftalt til 15. marts 1914.

I skødet betegnes Chr. Brinch som rentier i Herning og J. P. Mikkelsen som vejassistent i Kjellerup. Det er imidlertid ikke lykkedes at finde yderligere om de to personer.

I deres korte ejertid nåede de at foretage en enkelt udstykning, idet de ved Landbrugsministeriets skrivelse af 26. maj 1914 delte to matrikler:
1a med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 1 fkr. 0¾ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1bæ med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 2 fkr. 1¾ alb. solgt 1914 til Peder Grimstrup, Ejsingkær Mark
1bø med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb. solgt 1914 til J. P. Hansen, Ejsingkær Mark
Rest til 1a med hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb.
samt
1bc med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 3 fkr. 2¾ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1ca med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 2 fkr. 1½ alb. solgt 1914 til Peder Krogstrup Pedersen, Godthåb
Rest til 1bc med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 1 fkr. 1¼ alb.
(Ovennævnte Peder Krostrup Pedersen var fætter til den næste ejer af Ejsingkær).

Allerede efter 8½ måneds ejertid solgte de Ejsingkær til næste ejer.


2. december 1914 – 3. april 1928, Peder Krogstrup Christensen.
Han købte Ejsingkær ved et mageskifteskøde med de forrige ejere, dateret den 2. december 1914 og tinglyst 5. december 1914. Købet omfattede følgende matrikelnumre:
Under Ejsingkær ejerlav:
1a med hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb.
1b med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.
1bc med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 1 fkr. 1¼ alb.
7 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 1¼ alb.
Under Rødding ejerlav:
6 med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 3 fkr. 0½ alb.
Købesummen er ikke nævnt i skødet, men ejendomsskylden var 55.000 kr. Det danner normalt grundlag for købesummen.

Med ham fik gården igen et stabilt ejerforhold, idet han var ejer i 14 år.

Peder Krogstrup Christensen, der kaldtes både gårdejer og handelsmand, var brorsøn af Stentofts tidligere ejer Christen Krogstrup Christensen. Han blev født 24. november 1880 i Lille Harrestrup, Nørre Felding sogn, døbt 28. november, som søn af gårdmand i Lille Harrestrup, senere i Skibbildgård, Nøvling sogn, Peder Krogstrup Christensen og hustru Birgitte Marie Jensen.
Han blev gift 16. december 1902 i Snejbjerg Kirke med Maren Pedersen, født 29. juni 1883 i Toustrup, Snejbjerg sogn, døbt 1. juli, som datter af gårdmand i Toustrup Niels Abildtrup Pedersen og hustru Boldine Katrine Eriksen.

Peder Krogstrup Christensen var også kendt som kreatur- og hestehandler, der gennem årene drog rundt til mange af Jyllands markeder.

Også han foretog udstykning af Ejsingkær. Den første var i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 24. juni 1915:
1a med hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1cb med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb. solgt 1917 til Sognerådsformand Niels Korshøj, Vildbjerg
1cc med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb.
1cd med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb.
1ce med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0 alb. solgt 1915 til Christen Christensen i Gyldenlund
1cf med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0¼ alb. solgt 1916 til Laust Falsig Lauersen, Ejsingkær Mark
Rest til 1a med hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2 fkr. 1¾ alb.


Året efter foretog han på ny en udstykning, der skete i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 18. december 1916:
1a med hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1ch med hartkorn 0 tdr. 0 skp. 0 fkr. 0½ alb. solgt 1917 til fætteren Peder Krogstrup Pedersen, Godthåb, og tidligere ejer af Hedeager Jens Christian Christensen, begge Vildbjerg
Rest til 1a med hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2 fkr. 1¼ alb.

samt
1bc med hartkorn 0 tdr. 3 skp. 1 fkr. 1¼ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1ci med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 3 fkr. 1¾ alb. solgt 1917 til fætteren Peder Krogstrup Pedersen, Godthåb, og tidligere ejer af Hedeager Jens Christian Christensen, begge Vildbjerg
Rest til 1bc med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.


Han måtte i 1928 desværre lade gården gå på tvangsauktion, hvorved kreditforeningen overtog gården.

Peder Krogstrup Christensen døde 22. oktober 1937 på Tuberkulosehospitalet i Holstebro, og blev begravet 28. oktober på Vestre Kirkegård i Herning, kun 56 år gl.
Hvornår enken er død, er desværre ikke fundet, men ved mandens død boede de på Silkeborgvej 45 i Herning.


3. april 1928 – 21. januar 1929, Den vest- og sønderjydske Kreditforening.
Kreditforeningen overtog gården ved tvangsauktion 3. april 1928.


21. januar 1929 – 1953, Magnus Østergaard.
Han overtog Ejsingkær fra kreditforeningen ved fogedudlægsskøde tinglyst den 23. februar 1937.

I forbindelse med kreditforeningens salg af Ejsingkær til Magnus Østergaard havde der allerede på dette tidspunkt været tale om, at en udstykket parcel skulle sælges fra. Udstykningen blev godkendt ved Landbrugsministeriets skrivelse af 20. maj 1930:
1a med hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2 fkr. 1¼ alb. (oprindeligt)
Udstykket til:
1cl med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2½ alb.
Rest til 1a med hartkorn 2 tdr. 5 skp. 0 fkr. 1¾ alb.

Den udstykkede parcel, matrikel nr. 1cl blev solgt ved købekontrakt dateret den 31. december 1930, med transport og udlægsskøde dateret den 3. februar 1931, tinglyst den 27. februar 1931, til Christen (Brohus) Christensen, Uranienborg (se videre under denne ejendom). I skødet er ikke nævnt nogen salgspris.


Her stopper Ejsingkærs videre historie og ejerrække, idet ovennævnte er det sidste stykke jord, der indgår i Stentofts nuværende arealer.